Dva kováři ve městě Lysolaje

Smluvní podmínky

Ahoj!

Vítám Vás v našem obchůdku dvakovari a moc mě těší Váš zájem. 

Vše je věcí dohody :)


 Rezervaci držím 7 dní, nedohodneme-li se jinak. 
 Bude - li třeba, rádi věc přeměříme dle Vašeho přání. Nebo vyrobíme dle vašich parametrů - konkrétně pro vás.
 VŽDY UVÁDĚJTE U PLATBY JMÉNO nebo číslo objednávky.
 Balíčky většinou odesílám den po připsání celého obnosu na účet nebo doručení poštou. Balíčky posílám doporučeně.
 Pro zákazníky z Prahy nabízím také možnost osobního odběru, případně někam doručení, ale vždy po dohodě. 
 Pro zboží na objednávku nás kontaktujte, domluvíme - co, kdy, jak,za kolik :)
 Pro rychlejší komunikaci je možné nás kontaktovat na  tel. čísle 775 071792 a 774 071792 
 Děkuji, že jste se dočetli až sem a přeji příjemný nákup a radost z věcí, které si koupíte :o) 
 Každopádně máme radost z každé objednávky, a nic pro nás není malá nebo nezajímavá objednávka.

Obchodní a reklamační podmínky
Václav  Zavřel -www.dvakovari.cz, IČ 60105003, Rozvojová 252/3, 16500, Praha 6 - Suchdol
______________I. Vymezení pojmů

1. "Obchodem" se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí internetový obchod na internetové adrese www.dvakovari.cz,www.dvakovari.webnode.cz
2. "Prodejcem" se rozumí provozovatel obchodu, jménem, příjmením, názvem spol., IČ a sídlem společnosti uvedeným v sekci "Košík" před odesláním objednávky.
3. "Zbožím" se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.
4. "Zákazníkem" se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního Zboží.
5. "Spotřebitelem", se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá obchod prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Na takového Spotřebitele se vztahují ujednání, u nichž je tak výslovně uvedeno.
6. "Objednávkou" se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.
7. Zkratkou "OZ" se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
_____________II. Nákup Zboží
1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana osobních údajů).
2. Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem
na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takovému Zboží.
3. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci.
4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.
5. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.
6. Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke konkrétnímu objednanému Zboží.
7. Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
8. Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici.
__________III. Realizace Objednávky
1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.
2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i) Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6 nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.
3. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.
4. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.
5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.
6. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.
IV. Informace Zákazníka
1. S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními a reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.
2. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních a reklamačních podmínek.
3. Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného Zboží i jeho cenou seznámil.
4. Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena bez daní a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.
5. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či smlouvě.
6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu).
7. Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.
8. Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického
systému Obchodu Zákazník na dobu neurčitou souhlasí, že mohou být Prodejcem Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení Prodejce a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána obchodní sdělení Prodejce. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.
9. Nabídka Zboží Obchodu je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního Zboží v rámci specifikace Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž pokud doba platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání či do vyčerpání zásob.
10. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.
11. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
12. Kupní smlouva bude uzavřena v českém jazyce.
13. V rámci objednávání kteréhokoli Zboží je Zákazník oprávněn do konečného odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné v Objednávce.
V. Dodání Zboží
1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma dodání.
2. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4 využije své právo odstoupit od smlouvy.
3. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši 200,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.
4. Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé skladné dle bodu 3.
VI.

Tým www.dvakovari.cz  - Vašek a Tomáš a Lenka
 

© 2013 Dva kováři - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode E-shop